Akademik Birimler

AKADEMİK KADRO

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ

Bölüm Hakkında

Bölümümüz, 2020 tarihinde Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü alanında yetkin akademik kadrosu ile güncel yaklaşımlara dayanan çağdaş bir eğitim-öğretim hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Bölümümüzün öğretim süresi dört yıl olup, eğitim dili Türkçe’dir. Örgün öğretim yapılan fakültemizde ikinci öğretim bulunmamaktadır. Dil ve Konuşma Terapisi bölümü öğrencileri 4 yıllık eğitimleri süresince uygulamalarını Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmaları planlanmaktadır.

Dil ve Konuşma Terapisi mesleği, biyomedikal bilimler (anatomi, fizyoloji, nöroloji, çocuk hastalıkları, psikiyatri, kulak burun boğaz, genetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, odyoloji vb), klinik dilbilim (fonetik, akustik, fonoloji, psikodilbilim, nörodilbilim), psikoloji, kognitif nöropsikoloji ve özel eğitim bilimleri ile birbirini bütünleyen disiplinlerarası ve çoklu-disiplinli bağımsız bir bilim alanı olarak yasal zeminde sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmıştır. Eğitim-öğretim zorunlu ve uygulamalı klinik çalışmalar ile sürdürülmekte, bunun yanı sıra öğrenciye seçimlik ders  fırsatları da sunarak, bölgenin ve ülkenin ihtiyacını karşılayacak nitelikli ve donanımlı diplomalı personel ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Dil ve Konuşma Terapisi bugün dünyada en çok tercih edilen ve en rekabetçi mesleklerden biridir.

Kazanılan Derece

Lisans / Dil ve Konuşma Terapisti

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Program Yeterlilikleri

1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme

2. Farklı disiplinlerden olan uzmanlarla işbirliği sağlayabilme

3. Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme

4. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme.

5. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olma.

6. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olma.

7. Alanıyla ilgili özgün bilgi kaynaklarını kullanabilme.

8.Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olma; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilme; verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

9. Bilgiye ulaşma yollarını bilme ve etkin bir şekilde kullanma

10.Alanında müdahale sürecinde teknolojik cihaz ve araçları kullanarak dil ve konuşma fonksiyonlarının klinik değerlendirmesini yapabilme

11. Dil ve konuşma terapisiyle ilgili önleme, ayırıcı tanı koyma ve müdahale/terapi programı hazırlayabilme ve uygulayabilme

12. Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin ailelerine danışmanlık yapabilme ve toplumsal farkındalığı arttırabilme

 

Kabul Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

İstihdam olanakları

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden Lisans Diploması almaya hak kazanan öğrenciler Dil ve Konuşma Terapisti ünvanını alırlar. Mezunlar, hem sağlık hem de eğitim kurumlarında istihdam olanaklarına sahiptirler: 

Hastaneler (Üniversitelerin Tıp Fakültesi Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneleri, Askeri hastaneler),

Sağlık Ocakları, Yaşlı bakımevleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Resmi veya  Özel Eğitim Merkezleri vb.

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Danışma Hizmetleri Merkezleri vb,

Üniversitelerde (Bölüm, Ana Bilim Dalı, Merkez, Enstitütü vb.) akademisyen olabilirler.

Kendi merkez/kliniklerini açabilirler

Ölçme değerlendirme

Bu programda; ara sınav, ödev, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Bölüm Başkanı Mesajı

Sevgili Dil ve Konuşma Terapisti Adayları;

Zorlu ve yorucu geçen lise hayatınız sonrasında başarılı olduğunuz üniversite sınavı ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümüne girmeye hak kazandınız, bölümümüze hoş geldiniz.

Dil ve Konuşma Terapistleri, insanlarda doğumdan itibaren yaşamın herhangi bir döneminde ortaya çıkan iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, değerlendirilmesi, ayırıcı tanılaması ve rehabilitasyonunda görev alan sağlık meslek mensuplarıdır.

Bölümümüzün amacı; iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluğu olan yetişkin bireyler, bebek ve çocuklarda aletli ve aletsiz uygun değerlendirme yöntemlerini kullanabilen, bireylerin yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan ve mümkün olan en iyi fonksiyonel düzeye ulaşabilmelerini sağlayan terapi yöntemlerini planlayıp uygulayabilen, tedavi edici, rehabilitatif ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış,  bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip deneyimleriyle bütünleştirebilen, etik değerlere sahip, işbirliğine yatkın, yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu sürdürebilen, alanında uzman, nitelikli dil ve konuşma terapistleri yetiştirmektir.

Dil ve Konuşma Terapistleri, Kekemelik, hızlı bozuk konuşma, Disleksi, Disgrafi, Zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu gibi gelişimsel bozukluklarda ortaya çıkan Dil bozuklukları, İnme gibi hastalıklar sonucunda ortaya çıkan Afazi gibi dil bozuklukları, Parkinson, inme, Multiple Skleroz gibi nörolojik hastalıklar sonucunda ortaya çıkan Dizartri, Konuşma Apraksisi gibi Motor Konuşma Bozukluklarında, Ses tellerinde nodül, polip gibi hastalıklar sonucunda ortaya çıkan Ses Bozukluklarında, nörolojik hastalıklar y ada kanser gibi hastalıklar sonucunda ortaya çıkan Yutma Bozukluklarında alanı ile ilgili değerlendirme ve terapi uygulamaları planlayan bağımsız çalışan sağlık profesyonelleridir.

Mezunlarımız, Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Şehir Hastaneleri, Özel Hastaneler, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastaneleri, Yaşlı Bakım Evleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Resmi ve Özel Eğitim Kurumları, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Özel Klinikler ve Üniversitelerin Dil ve Konuşma Terapisi Bölümlerinde çalışabilmektedirler.

Dr.Öğr.Üyesi Didem ÇEVİK

Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı

Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2020, Cuma