Akademik Birimler

AKADEMİK KADRO

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

 

Bölümümüz,1997-2018 tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sağlık Yüksek Okulu bünyesinde eğitim-öğretimi sürdürmüş olup, Mayıs 2018 tarihinden itibaren Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde devam etmektedir. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü sağlığı geliştirmede fark yaratabilecek, liderlik edebilecek hemşireler yetiştirebilmek amacıyla, güncel eğitim yaklaşımları kullanılarak, teorik, labratuvar ve klinik uygulamaları içeren eğitim programını yürütmektedir. Hemşirelik Bölümü kadrosu 2020 yılında; 2 Doçent, 9 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 19 akademik personel ile eğitim ve öğretim hizmetini sürdürmektedir.

Bölümümüzün öğretim süresi dört yıl olup, eğitim dili Türkçe’dir. Örgün öğretim yapılan fakültemizde ikinci öğretim bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz, teorik ve uygulamalı derslerde, alanında uzman ve yetkin öğretim elemanlarından eğitim almaktadırlar. Mesleksel Beceri laboratuvarlarında öğrenciler küçük grup çalışmaları ile klinik uygulamaya ve mezuniyet sonrası çalışma yaşamına iyi bir biçimde hazırlanmaktadır. Hemşirelik bölümü öğrencileri 4 yıllık eğitimleri süresince uygulamalarının çok büyük bir kısmını Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmaktadırlar. Ayrıca, toplum sağlığı merkezlerini, iş yeri hemşireliği, okul hemşireliği ve sivil toplum örgütlerinin uygulama alanlarını kullanmaktadır. 2019-2020 eğitim öğretim yılına kayıt yaptıran olan öğrenciler intörnlük sistemi ile eğitimlerini sürdüreceklerdir. Bölümümüz öğrenci sayısı 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda 620 olup,  2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda 127 öğrenci mezun olmuştur. 

Hemşirelik, bilimsel kanıtlara temellendirilen uygulamalar ve yoğun teorik eğitimi içeren bir sağlık disiplinidir. Bireyin, ailenin ve toplumun bakım gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanmasında güncel bilgiler doğrultusunda hemşire klinik kararlar vererek uygulamalarını yapar ve değerlendirir. Sağlıklı ve üretken bir toplum için hemşirelik bakımının etkili, güvenli ve yeterli olması son derece önemlidir. Bu sebeple hemşirelerin yaşam boyu öğrenme felsefesini içselleştirmiş, eleştirel düşünebilen, problem çözme becerisi yüksek olmaları gerekmektedir. Nitelikli hemşirelik bakımı sağlık bakımının kalitesinin arttırarak, sağlığı geliştirebilir.  Bütün bunlar, her bireyin eşsizliğine olan inancıyla hemşirelik mesleki eğitiminin teorik ve uygulamalarının çağdaş yöntemlerle sürdürülmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Mezunlarımız, kamuya ve özel sektöre ait hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, yaşlı bakım evlerinde, okullarda, özel gruplara yönelik (çocuk, yaşlı, özürlü vb) kurulmuş olan bakım ve eğitim merkezlerinde, işyeri sağlık birimlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda ve acil sağlık hizmetlerinde klinisyen, eğitimci, yönetici, koordinatör ve bunların yanı sıra üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak, hasta/sağlıklı bireye kanıt temelli bakım verebilecek, sağlıkta fark yaratacak, hemşirelik eğitimini ve hemşirelik uygulamasını geliştirecek bilgiyi üreten lider hemşireler yetiştirmenin sorumluluğunu taşımaktayız.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün Amaç, Vizyon ve Misyonu

Amaç

 Mezunlarını,  birey, aile ve topluma bütüncül bakım verebilen, etik ilkeler doğrultusunda rol ve sorumluluklarını yerine getirebilen,  sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışabilen, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, yeniliklere açık ve yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu sürdürebilen, sağlık eğitimi, sağlık yönetimi ve sağlık araştırmalarında rol alabilecek, hemşireler olarak yetiştirmektir.

Vizyon

Hemşirelik eğitimi, araştırmaları ve uygulamaları ile sağlık bakımını şekillendirmede öncü, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir eğitim kurumu olmak.

Misyon

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü, sağlığı geliştirmek ve iyileştirmek için, bakım hizmetlerini evrensel standartlarda, yenilikçi, işbirlikçi, araştırmacı, sorgulayıcı ve insancıl anlayışla sunan, etik değerlere sahip hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2020, Salı