Akademik Birimler

AKADEMİK KADRO

EBELİK BÖLÜMÜ

BÖLÜM HAKKINDA

Kazanılan Derece

Lisans Mezunu Ebe

Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından uygulanan giriş sınavında (YKS-Sayısal) başarılı olunmalıdır.

Mezuniyet Koşulları

En az 100 doğum öncesi muayeneyi içerecek şekilde gebe kadınlara danışmanlık yapmak.

 • En az 40 gebeye doğum öncesi bakım vermek ve izlemini yapmak.
 • Yardımsız en az 30 doğum yaptırmak ve 20 doğuma yardım etmek.
 • Makat doğuma aktif katılmak. Makat doğum mümkün olmadığı takdirde simülasyonla yaptırmak.
 • Epizyotomi sonrası veya basit perianal yırtılmalara dikiş atmak ve gerektiğinde bu durumu simülasyon şeklinde yapmak.
 • Gebelik, doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 kadına bakım vermek ve izlemek.
 • En az 100 lohusayı ve sağlıklı yenidoğanı fiziksel muayeneyi de içerecek şekilde izlemek ve bakımını vermek. Öğrencilerimiz bu kriterleri tamamlayabilmek için derslerin klinik uygulamalarını Kütahya’daki sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

İstihdam Olanakları

Mezuniyet sonrası Ebeler, temel sağlık hizmeti verilen tüm kurumlarda, doğum hastanelerinde, yataklı tedavi kurumların doğum ve yenidoğana ait servislerinde, gebelik ve kadın sağlığına yönelik servis ve polikliniklerde, aile planlaması ve ana çocuk sağlığı merkezlerinde, infertilite merkezlerinde (sertifika sahibi olanlar), doğum ameliyathanelerinde (sertifika sahibi olanlar), ebelik hizmetlerinin yönetiminde ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.

Ölçme Değerlendirme

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, mezuniyet sınavı, ödev, uygulama sonu sınavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak basılı veya elektronik ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili dersi yürütmekle sorumlu öğretim elemanı tarafından farklı bir değerlendirme önerisinin bulunmadığı durumlarda; bir dersin yarıyıl yıl içi sınavlarının ders başarı notuna etkisi %40, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavının etkisi de %60’tır. Uygulamalı derslerin yarıyıl yıl içi sınavlarının ders başarı notuna etkisi %30, uygulamanın ders başarı notuna etkisi %20 ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavının etkisi de %50’dir. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

 

Program Profili

1. Sınıf Yıl Hedefleri  

 • Ebelik mesleğinin tarih boyunca geçirdiği aşamaları bilmesi, ebelik mesleğinin toplumsal statüsünün farkında olması, ebelik mesleğinin temel kavramlarını, rollerini, sorumluluklarını, etik ve yasal boyutlarını bilmesi, profesyonel ebeliğin özelliklerini kavraması, ebenin görev, yetki ve sorumluluklarını sayabilmesi
 • Ebelik bakım sürecinin önemini, faydalarını bilmesi, sağlıklı ve/veya hasta bireyle ilgili veri toplayabilmesi, tanı koyma, bu tanılar doğrultusunda bakımı planlayabilmesi, uygulama ve girişimleri değerlendirebilmesi
 • Ebeliğin temel ilke ve uygulamaları doğrultusunda klinik uygulama yapabilmesi
 • Bireyin biyo-psiko-sosyal bütünlüğünü koruma ve geliştirmenin önemini anlayabilmesi
 • İnsanın fizyolojik-anatomik yapısını bilme/insan vücudunun nasıl çalıştığını anlayabilmesi
 • Cinsiyet hücrelerinin temel özelliklerini, embriyonun normal ve anormal yerleşim yerlerini, embriyon ve fetüsün normal gelişim süreçlerini bilmesi 
 • İletişim becerilerini bilmesi
 • Sağlık okur yazarlığının geliştirilmesi 
 • Tıbbi terimlere aşinalığın kazandırılması
 • Sosyokültürel etkinliklere katılımın sağlanarak, öğrenci ebelerin genel kültürünün arttırılması, sosyal konularda bilgi sahibi olması, daha sorumlu ve bilinçli Ebelerin mesleğe kazandırılması

 

 2. Sınıf Yıl Hedefleri 

 • Kadın sağlığı ve üreme sağlığı ile ilgili temel kavramları bilmesi
 • Gebelikte görülen fizyolojik, psikolojik ve metabolik değişiklikler hakkında yeterli bilgi sahibi olması ve bakım uygulayabilmesi
 • Kronik ya da gebelikte gelişen dahili ve cerrahi hastalıklar ilgili bilgi kazandırılması ve riskli gebeliği olan kadına sağlık bakımı verecek yeterliliğe ulaşabilmesi
 • Aile planlaması ve aile planlaması yöntemlerinin önemini kavrayabilmesi, kadın ve erkekteki infertilite nedenleri, infertilite teşhis ve tedavisi konuları hakkında bilgi sahibi olması
 • İlaç, etki, yan etki, resöptör, mekanizma, farmokodinamik, farmokokinetik, endikasyon, doz, uygulama yolu, kontraendikasyon, akılcı ilaç kullanımı konularında bilgi sahibi olması
 • Öğrencilere beklenmedik ani gelişen olaylarda yaşamı korumak ,durumun kötüye gitmesini önlemek amacına yönelik bilgi ve uygulamalar konusunda bilgi ve beceri kazandırılması
 • Mesleğe özel eğitim konularında bilgi ve beceri kazandırılması
 • Sağlığı koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında ebelik bakımı verebilmesi  
 • Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.
 • Bireysel ve profesyonel gelişme sağlayabilmesi

 

3. Sınıf Yıl Hedefleri

 • Normal doğum ve doğum sonrası dönemi tanımlayabilmesi, doğum eylemi sırasında anne ve fetal sağlığı değerlendirebilmesi, normalden sapan durumları belirleyebilmesi, evde ve hastanede doğum için gerekli olan ortamı açıklayabilmesi, sağlıklı bir anne ve bebekle doğum eyleminin gerçekleşmesini sağlayabilmek için gerekli bakım ve izlemleri yapabilmesi, doğum sonrası dönemde anne ve yenidoğan sağlığını yükseltmeye yönelik uygulamaları yapabilmesi
 • Doğum eyleminin normal mi – müdahaleli mi seyrettiğine karar verebilmesi, doğum eylemine ilişkin riskli durumları bilmesi ve gerekli ebelik müdahalelerini yapabilmesi, puerperiumun fizyolojisi ve patolojik puerperium hakkında bilgi sahibi olması ve karar verebilmesi, puerperal devrede gerçekleşen involüsyon, laktasyon ve loşianın fizyolojisi ve patolojisi hakkında gerekli bilgiye sahibi olabilmesi
 • Sağlıklı yenidoğan bakımı ve yenidoğan dönemindeki tüm sağlıktan sapma durumlarını tanımlayabilmesi ve sevk etmesine yönelik bilgi ve becerileri kazanabilmesi
 • Ruhsal bozukluklar ve nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilmesi, gebelik süreci ile ilişkilendirmesi
 • Epidemiyolojik araştırma tipleri ile kullanım alanlarının öğretilmesi ve ebelikte araştırmanın önemini kavrayabilmesi
 • Sağlık sorunlarına sosyolojik açıdan bakabilen, sorunları çok boyutlu değerlendirebilmesi
 • Bireysel ve profesyonel gelişme sağlayabilmesi

 

4. Sınıf Yıl Hedefleri 

 • Ebelik alanında karşılaşılan kavramları ve kazandığı bilgileri kullanarak bakım verebilmesi
 • Doğum öncesi dönemde, doğum sırasında ve doğum sonrasında; anne, fetus ve yenidoğanın bakımını sağlayabilmesi, çıkabilecek tıbbi sorunları tanıyabilecek beceri ve bilgi düzeyine ulaşabilmesi
 • Anne ve çocuk sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik önemli konularda bilgisini geliştirebilmesi  Halk eğitiminin tanımı, ilkeleri, alanları ve uygulamalarını kavrayabilmesi, toplumdaki sağlık sorunlarını belirleyebilmesi, ebelik yaklaşımı ile birey, aile, grup ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi konusunda yetişkin öğrenme ilkelerini kullanarak halk eğitimi programı planlayabilmesi ve uygulayabilmesi
 • Bireysel ve profesyonel gelişme sağlayabilmesi

Alınacak Derece

Lisans Mezunu Ebe

Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ilgili enstitü ve lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Program Yeterlilikleri

 • Kadın, yenidoğan, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerinin karşılanmasında ebelik rol ve işlevlerini yerine getirebilecek bilgiye sahiptir.
 • Çağdaş birey ve profesyonel meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
 • Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.
 • Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.
 • Sahip olduğu mesleki bilgiyi çalışma yaşamında kullanır.
 • İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği güçlü, ekip çalışma anlayışı ile çalışır.
 • Profesyonellik, liderlik ve yönetim becerilerini geliştirerek çalışır.
 • Gebelik öncesi ve gebelik dönemiyle ilgili kontrol ve müdahaleleri yaparak, gerekli ebelik bakımını verir.
 • Normal doğumlarla ilgili kontrol ve müdahaleleri yaparak, gerekli ebelik bakımını verir.
 • Doğum sonrası dönemle ilgili kontrol ve müdahaleleri yaparak, gerekli ebelik bakımını verir.
 • Üreme sağlığı ile ilgili ebelik bakımı verir.
 • Yenidoğan sağlığı ile ilgili ebelik bakımı verir.
 • Mesleki bilgilerin ve uygulamaların kanıta dayandırılması gerekliliği bilincine sahiptir.
 • Alanındaki güncel bilgileri takip etmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahiptir.
 • Yasalar ve mesleki etik kodlar hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
 
Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2020, Cuma